125. posiedzenie Rady Naukowej ICHB PAN

W środę 29 września 2021 odbyło się  125. plenarne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Rozpoczęło je uroczyste wręczenie dyplomu habilitacyjnego dr. hab. Miłoszowi Ruszkowskiemu. W dalszej części posiedzenia m.in. pozytywnie zaopiniowano  kandydaturę dr hab. Marzeny Wojciechowskiej na funkcję kierownika zakładu w obszarze biomedycyny molekularnej i poparto propozycję rozpisania konkursu na kierownika nowego zakładu w obszarze bioobrazowania molekularnego za pomocą spektrometrii mas. Rada nadała stopień doktora mgr Kalinie Wiatr i wyróżniła jej rozprawę doktorską. Wyznaczeni zostali także recenzenci w przewodzie doktorskim mgr inż. Joanny Tracz. Rada podjęła również decyzje o wyznaczeniu i zmianach promotorów w 5 przewodach i postępowaniach doktorskich oraz o zmianie dyscypliny w dwóch przewodach doktorskich – z nauk chemicznych na nauki biologiczne.Rada zaopiniowała też pozytywnie 3 wnioski o stypendia naukowe  Prezesa PAN dla doktorantów.

Po krótkiej przerwie rozpoczęła się otwarta część posiedzenia, podczas której dr Łukasz Jaremko zaprezentował swoje osiągnięcie naukowe pt. „Rozwój metod i zastosowanie magnetycznej relaksacji jądrowej 15N do badania dynamiki makromolekuł biologicznych”, na podstawie którego zamierza ubiegać się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w ICHB PAN.

Skip to content