Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

W ICHB PAN działa 12 znakomicie wyposażonych pracowni specjalistycznych, które nie tylko wspierają zakłady naukowe ICHB PAN, ale prowadzą również najwyższej jakości badania naukowe zlecone przez podmioty zewnętrzne, na warunkach komercyjnych lub w formie współpracy naukowej, w zakresie m.in.:

 • Synteza organiczna, m.in. modyfikowanych zasad nukleinowych, nukleozydów i nukleotydów

 • Badania przesiewowe, automatyzacja eksperymentów biologicznych

 • Spektroskopia NMR – widma 1D i 2D NMR różnych jąder (1H, 13C, 19F, 15N, 29Si, 31P, 11B i in.)

 • Widma masowe oraz analizy substancji niskocząsteczkowych i proteomiczne

 • Charakterystyka, produkcja i oczyszczanie białek rekombinowanych

 • Mikroskopia konfokalna i cytometria przepływowa

 • Analiza jakościowa i ilościowa DNA i RNA oraz badania techniką mikromacierzy

 • Hodowle linii komórkowych i tkanek
   

Oferta pracowni specjalistycznych ICHB PAN obejmuje:

Pracownia Syntezy Pochodnych Kwasów Nukleinowych:

 • synteza związków heterocyklicznych, zwłaszcza modyfikowanych zasad nukleinowych,

 • synteza analogów nukleozydów i nukleotydów modyfikowanych w części zasadowej, cukrowej i fosforanowej.

Pracownia Wysokoprzepustowych Badań Przesiewowych:

 • projektowanie systemów reporterowych w komórkach ludzkich i roślinnych,

 • transformacja ludzkich i roślinnych linii komórkowych,

 • bankowanie komórek i tkanek w ciekłym azocie,

 • biblioteki chemiczne do badań przesiewowych,

 • kombinatoryczna optymalizacja bioprocesów z wykorzystaniem systemów inteligentnych,

 • automatyzacja i zwiększanie przepustowości doświadczeń i analiz biochemicznych,

 • prowadzenie kultur komórkowych w bioreaktorach,

 • produkcja, oczyszczanie i analiza białek,

 • analiza statystyczna i modelowanie wyników

Pracownia NMR:

 • spektroskopia NMR

  •  widma 1D i 2D NMR (np. COSY, HSQC, HMBC, NOESY), 

  • rejestracja widm (1H, 13C, 19F, 15N, 29Si, 31P, 11B i in.),

  •  pomiary w różnych temperaturach,

  • monitorowanie przebiegu reakcji,

 • spektroskopia UV-VIS

 • spektroskopia CD

 • analiza HPLC

 • ekspertyza i szkolenia

Pracownia Spektrometrii Mas:

 • Analizy proteomiczne:

  • widma masowe, identyfikacja i analiza sekwencji białek i peptydów,

  • analizy typu SRM/MRM,

  • rozdział i analiza 2DE preparatów białkowych,

  • oznaczanie poziomu akumulacji białka metodą Western Blotting.

 • Analiza substancji niskocząsteczkowych:

  • wysokorozdzielczego widma masowe,

  • analizy chromatograficzne z detekcją MS,

  • analizy GC-MS,

  • analizy typu Direct Infusion ESI-MS,

  • analizy widm fragmentacyjnych.

Pracownia Inżynierii Białek:

 • Produkcja i oczyszczanie białek rekombinowanych w komórkach E. coli do badań funkcjonalnych i strukturalnych.

 • Charakterystyka fizykochemiczna białek rekombinowanych metodą dynamicznego i statycznego rozpraszania światła (DLS i SLS) - oznaczanie wielkości i masy cząsteczkowej białek i polimerów,

 • Wyznaczanie parametrów wiązania ligandu metodą izotermicznego miareczkowania kalorymetrycznego (ITC),

 • Pomiary siły oddziaływań międzycząsteczkowych metodą termoforezy w skali mikro (MST),

 • Pomiary siły oddziaływań międzycząsteczkowych metodą interferometrii warstwowej  (BLI), 

 • Testy przesiewowe wstępnych warunków krystalizacji oraz optymalizacja warunków metodą dyfuzji par, 

 • Testy jakości kryształów/rejestracja obrazów dyfrakcyjnych z zastosowaniem dyfraktometru wyposażonego w wirującą anodę miedziową; 

Pracownia Analiz Struktur Subkomórkowych:

 • mikroskopia konfokalna – m.in. wysokorozdzielcza analiza mikroskopowa utrwalonych preparatów komórkowych i tkankowych oraz sferoidów; przyżyciowa analiza mikroskopowa komórek w czasie rzeczywistym; obróbka, analiza i rekonstrukcja obrazów mikroskopowych,

 • Real-time PCR,

 • cytometria przepływowa,

 • HPLC-MS – analiza modyfikowanych kwasów nukleinowych,

 • analiza proliferacji, przeżywalności i migracji komórek eukariotycznych w czasie rzeczywistym (system xCELLigence).

Pracownia Genomiki:

 • analiza jakościowa DNA i RNA z zastosowaniem bioanalizatora,

 • fragmentacja DNA z zastosowaniem ultradźwięków,

 • analiza ilościowa DNA i RNA z zastosowaniem fluorymetru,

 • drukowanie mikromacierzy na płytkach szklanych,

 • automatyczna hybrydyzacja mikromacierzy,

 • skanowanie mikromacierzy,

 • analiza PCR w czasie rzeczywistym (real-time PCR),

 • analiza z zastosowaniem ilościowego PCR w kroplach (system droplet digital PCR, ddPCR).

Pracownia Hodowli Komórkowych i Tkankowych:

 • hodowle linii komórkowych i tkanek,

 • możliwość pracy z materiałem zwierzęcym, roślinnym i z wirusami,

 • możliwość pracy z materiałem transgenicznym,

 • prowadzenie pełnego cyklu eksperymentalnego – powielanie materiału biologicznego, wykorzystanie go w eksperymentach, uzyskanie materiału do dalszych badań.

Badania naukowe

wykonywane w ICHB PAN na zlecenie