Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań
tel centrala: (+48) 61 852 85 03
fax: (+48) 61 852 05 32
e-mail: ibch@ibch.poznan.pl

Sekretariat Dyrektora, tel: 61 852 89 19

Adres
Współpraca
HR Excellence in Research
Facebook
Twitter

Projekty badawcze

Podstawowym źródłem finansowania działalności naukowo-badawczej Instytutu są projekty badawcze zdobywane w otwartych konkursach polskich i zagranicznych. Do instytucji finansujących badania prowadzone w ICHB PAN należy Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, European Molecular Biology Organization i wiele innych. 

Projekty PCSS

Narodowe Centrum Nauki

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

2020/37/B/NZ7/02008

Oligonukleotydy tworzące trypleksy jako nowe narzędzia do rozplatania struktury G-kwadrupleksu oraz selektywnej inhibicji transkrypcji onkogenu c-Myc

Anna Pasternak

01.04.2021

31.03.2025

Opus 19

2020/37/B/ST4/03182

Oligonukleotydy wiążące lantanowce (OWL) jako znaczniki paramagnetyczne w spektroskopii NMR kwasów nukleinowych

Witold Andrałojć

01.04.2021

31.03.2025

Opus 19

2020/37/B/NZ3/03633

Komórkowo-specyficzna
ekspresja niekodujących RNA w przysadce mózgowej i ich rola w regulacji ekspresji genów,

Monika Piwecka

01.02.2021

31.01.2025

Opus 19

2020/37/B/NZ5/03249

Wykorzystanie związków małocząsteczkowych w epigenetycznej terapii złośliwych glejaków mózgu

Mirosława Naskręt-Barciszewska

01.02.2021

31.01.2024

Opus 19

2020/37/B/NZ1/03250

Nowe L-asparaginazy jako potencjalne środki terapeutyczne i cele molekularne dla zwalczania infekcji: badania strukturalne i funkcjonalne enzymów o podwójnym znaczeniu dla projektowania leków

Mariusz Jaskólski

01.02.2021

31.01.2025

Opus 19

2020/04/X/NZ7/01461

Analiza właściwości pro-regeneracyjnych i przeciwutleniających 4-Nfurfurylocytozyny w modelu zwierzęcym Schmidtea mediterranea (Planaria)

Agnieszka  Fedoruk-Wyszomirska

12.12.2020

11.12.2021

Miniatura 4

2020/04/X/NZ1/01959

Wstępne badania nad chemicznym programowaniem grzybów przy użyciu Ramularia collo-cygni jako modelu

Dorota Jakubczyk

12.12.2020

11.12.2021

Miniatura 4

2019/33/B/NZ5/02473

Wyjaśnienie molekularnych przyczyn i skutków podwyższonego poziomu ekspresji kolistych RNA w dystrofii mięśniowej typu pierwszego (DM1)

Marzena Wojciechowska

27.11.2020

26.11.2023

Opus 17

2020/04/X/NZ3/00731

Eksperymentalna walidacja markerów patogenezy ataksji rdzeniowo móżdżkowej typu trzeciego, zidentyfikowanych za pomocą metod wysokoprzepustowych

Grzegorz Figura

19.11.2020

18.11.2021

Miniatura 4

2019/35/B/NZ2/02658

Kompleksowa analiza transkryptomu Schmidtea mediterranea – identyfikacja niekodujących RNA zaangażowanych w rozwój linii komórkowych podczas regeneracji

Paulina Jackowiak

02.11.2020

01.11.2024

Opus 18

2019/35/O/NZ1/03535

Allelo-selektywna terapia dla chorób poliglutaminowych z wykorzystaniem technologii interferencji RNA

Marta Olejniczak

01.10.2020

30.09.2024

Preludium Bis 1

2019/34/A/NZ3/00223

TORPOR INDUKOWANY ZIMNEM: Molekularne mechanizmy ochronne i sposoby poprawy ochrony komórkowej

Rafał Ciosk

01.10.2020

18.03.2021

Maestro 11

2020/36/T/NZ2/00127

Wykorzystanie systemów do edycji genomu w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych

Magdalena Dąbrowska

01.10.2020

30.09.2021

Etiuda 8

2019/35/B/NZ3/03503

Degradacja mRNA zależna od REGE-1 i RLE-1: „R2-co” model wyciszania informacyjnego RNA

Rafał Ciosk

30.09.2020

18.03.2021

Opus 18

2019/35/B/NZ1/03731

Międzygatunkowa inżynieria szlaków metabolicznych jako narzędzie w badaniu funkcji metabolitów wtórnych w systemie immunologicznym roślin

Paweł Bednarek

30.09.2020

29.09.2024

Opus 18

2020/36/C/NZ9/00221

Geny oporności na antybiotyki i integrony jako wskaźniki zanieczyszczenia biotycznego i obciążenia opornością ekosystemów Arktyki

Nicoletta Makowska

02.09.2020

01.09.2023

Sonatina 4

2019/35/D/NZ6/01479

Sekwencje bogate w reszty G w genomie wirusa grypy typu A - cechy strukturalne i potencjalna funkcja biologiczna w cyklu replikacyjnym wirusa

Marta Szabat

01.09.2020

31.08.2023

Sonata 16

2019/35/N/NZ7/02777

Nowe bispecyficzne koniugaty Gkwadrupleksów jako potencjalne leki przeciwnowotworowe

Carolina Pereira Roxo

06.07.2020

05.07.2023

Preludium 19

2019/35/D.NZ7/03637

Chemiczna architektura fluorowanych analogów dimerów nukleozydów zawierających łącznik 1,2,3-triazolowy o potencjalnym zastosowaniu w biologii molekularnej i medycynie

Dagmara Baraniak

25.06.2020

24.06.2023

Sonata 15

2019/35/N/NZ1/01954

Arc jako neuronalny Gag. Badanie wirusowych właściwości i funkcji głównego regulatora plastyczności synaptycznej

Julita Gumna

19.06.2020

18.06.2022

Preludium 18

2019/35/B/ST4/03559

Badanie zależności pomiędzy sekwencją DNA a strukturą jako punkt wyjścia do projektowania G-kwadrupleksów o określonej topologii -- zintegrowane podejście łączące symulacje molekularne i metody eksperymentalne

Zofia Gdaniec

19.06.2020

18.06.2024

Opus 18

2020/01/0/NZ6/00137

Inhibicja replikacji SARS-CoV-2 nacelowana na wirusowe RNA

Elżbieta Kierzek

15.06.2020

14.12.2021

Szybka ścieżka COVID-19

2020/01/0/NZ6/00152

TMPRSS2 – potencjalny cel dla nowych leków oraz wyznacznik przebiegu COVID19

Paweł Zmora

05.06.2020

04.12.2021

Szybka ścieżka COVID-19

2020/01/0/NZ1/00134

Walidacja modeli PDB potencjalnych celów terapeutycznych dla SARS-CoV-2

Mariusz Jaskólski

05.06.2020

04.12.2021

Szybka ścieżka COVID-19

2019/33/B/NZ1/02260

Określenie roli końców 5' i 3' mRNA LINE-1 w biologii tego retrotranspozonu

Zbigniew Warkocki

02.03.2020

01.01.2024

Opus 17

2019/33/B/ST4/01422

Parametry termodynamiczne i reguły fałdowania się RNA w warunkach komórkowych (in vivo-like). Przewidywanie fałdowania się RNA dla lepszego poznania ich struktury i funkcji w komórkach ssaczych

Ryszard Kierzek

25.02.2020

24.02.2023

Opus 17

2018/31/F/NZ1/03891

Molekularne podstawy aktywacji wirusów grypy przez transbłonowe proteazy serynowe typu II

Paweł Zmora

15.01.2020

14.01.2023

Beethoven Life 1

2019/03/X/ST4/00828

Funkcjonalizacja kwasów nukleinowych za pomocą termo-wrażliwych przełączników

Jolanta Brzezińska

19.12.2019

18.08.2021

Miniatura 3

2019/03/X/NZ2/00739

Mutacje punktowe genu SOD1 jako cele alleloselektywnej strategii antysensowej

Dorota Magner

22.11.2019

21.11.2020

Miniatura 3

2019/03/X/ST4/00197

Synteza i charakterystyka koniugatów sond pH-zależnych i oligonukleotydów tworzących struktury trypleksowe

Michał Gładysz

07.11.2019

06.11.2020

Miniatura 3

2019/03/X/NZ4/00286

Wpływ normalnej i zmutowanej ataksyny 3 na układ odpornościowy w kontekście patogenezy ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3

Łukasz Przybył

07.11.2019

06.11.2020

Miniatura 3

2018/30/E/NZ3/00624

Implikacje funkcjonalne cyrkularnych (kolistych) RNA w neuronach i mózgu

Monika Piwecka

04.11.2019

03.11.2023

Sonata Bis 8

2019/03/X/NZ1/00027

Struktura drugorzędowego regionu terminalnego 5' mRNA kodującego izoformy białka p53: delta133p53 i delta160p53 i jego właściwości w procesie translacji

Paulina Żydowicz-Machtel

10.10.2019

09.10.2020

Miniatura 3

2019/32/T/NZ3/00504

Poszukiwanie nowych mechanizmów neurodegeneracji w czasie rozwoju ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 w mysim modelu knock-in SCA3 Ki91

Kalina Wiatr

01.10.2019

30.09.2020

Etiuda 7

2018/31/B/NZ3/03621

Odkrywanie zaburzeń rozwoju mózgu w chorobie Huntingtona wynikających z obniżenia całkowitego poziomu huntingtyny w HD, z użyciem iPSC z młodzieńczej formy HD i fuzyjnych organoidów mózgowych

Maciej Figiel

30.09.2019

29.09.2023

Opus 16

2018/31/D/NZ1/03630

Roślinny szlak biosyntezy histydyny: badania strukturalne i funkcjonalne jako wstęp do projektowania inhibitorów i aktywatorów

Miłosz Ruszkowski

26.09.2019

25.09.2022

Sonata 14

2018/31/B/NZ2/01940

Identyfikacja nowych, długich niekodujących RNA u Danio pręgowanego, czyli rzucanie nowego światła na ciemną materię genomu

Barbara Uszczyńska-Ratajczak

03.09.2019

02.09.2022

Opus 16

2018/31/B/NZ1/03580

Mechanizmy i role rozwojowe terminacji transkrypcji

Takashi Miki

03.09.2019

02.09.2022

Opus 16

2018/31/D/ST4/01467

Badania strukturalne DNAzymów 8-17 i I-R2 metodami NMR

Witold Andrałojć

02.09.2019

01.09.2022

Sonata 14

2018/31/N/ST5/03589

Eksploracja drugiej generacji analogów nukleotydów zawierających fosforosulfeno- lub fosforoselenoamidy jako nowe motywy strukturalne

Justyna Gołębiewska

30.08.2019

29.08.2021

Preludium 16

2018/31/B/NZ3/03626

Wpływ subkomórkowej lokalizacji wybranych enzymów na specyficzność ich funkcji w biosyntezie i metabolizmie bioaktywnych związków wytwarzanych przez rośliny z rodziny Brassicaceae

Paweł Bednarek

01.08.2019

31.07.2022

Opus 16

2018/29/B/ST4/01498

Niskocząsteczkowe narzędzia do badania lokalnego mikrośrodowiska białek

Jacek Kolanowski

01.07.2019

30.06.2022

Opus 15

2018/30/E/NZ1/00729

Hamowanie aktywności hydrolazy S-adenozylo-L-homocysteiny z Pseudomonas aeruginosa poprzez wpływ na dynamikę enzymu

Krzysztof  Brzeziński

30.04.2019

29.04.2024

Sonata Bis 7

2018/02/X/NZ5/03028

Odwrócenie fenotypu ataksji Fridereicha poprzez stymulację procesu transkrypcji

Julia Misiorek

30.03.2019

29.03.2020

Miniatura 2

2018/29/B/NZ1/00293

Badanie mechanizmów naprawy dwuniciowych pęknięć DNA w regionach mikrosatelitarnych z wykorzystaniem systemu CRISPR/Cas9

Marta Olejniczak

14.01.2019

13.01.2022

Opus 15

2018/02/X/ST5/02409

Synteza nowego typu analogów nukleotydów zawierających wiązanie P-N o potencjalnym zastosowaniu jako pronukleotydy anty-HIV

Joanna Romanowska

04.01.2019

02.01.2020

Miniatura 2

2018/02/X/NZ3/02233

Wstępna charakterystyka funkcji białka błonowego ERD6 w transporcie glukozynolanów w odporności Arabidopsis na infekcje

Marta Pastorczyk-Szlenkier

19.12.2018

18.12.2019

Miniatura 2

2018-02/X/NZ1/01797

Pozyskanie izoform białek PR-10 z dziurawca zwyczajnego, jako potencjalnych receptorów melatoniny i mediatorów przekazu sygnału hormonalnego, oraz wstępna charakterystyka krystalograficzna ich kompleksów z naturalnymi ligandami

Joanna Śliwiak

03.12.2018

02.12.2019

Miniatura 2

2018/02/X/NZ8/01334

Pochodzenie populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski w I-IV w.n.e. - wstępna analiza izotopowa strontu

Małgorzata Marcinkowska-Swojak

02.11.2018

01.11.2019

Miniatura 2

2017/26/E/NZ3/01004

Identyfikacja i charakterystyka nowych klas regulatorowych RNA w glejaku wielopostaciowym (GBM). Udział sno-miRNA oraz kolistych RNA (circRNA) w rozwoju i progresji GBM oraz ich znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu

Katarzyna Rolle

15.10.2018

14.10.2022

Sonata Bis 7

2018/28/C/NZ1/00497

Pionierskie badania struktury i funkcji G-kwadrupleksów miRNA

Agnieszka Belter

20.09.2018

19.09.2021

Sonatina 2

2017/26/D/NZ2/01079

Udział polimorfizmu liczby kopii genów w naturalnym zróżnicowaniu odpowiedzi ekotypów Arabidopsis thaliana na stres biotyczny

Agnieszka Żmieńko

17.09.2018

16.09.2022

Sonata 13

2017/27/B/NZ1/01090

Molekularne determinanty selektywnego trensportu będącego udziałem roślinnych transporterów ABCG

Michał Jasiński

17.09.2018

16.09.2021

Opus 14

2017/27/B/NZ1/02201

Badanie enzymów chitynolitycznych zmierzające do skonstruowania sztucznego chitynosomu

Wojciech Rypniewski

03.09.2018

02.09.2022

Opus 14

2017/26/D/NZ1/00887

Badanie urydylacji RNA jako mechanizmu regulacji ekspresji genów u człowieka

Zbigniew Warkocki

02.07.2018

01.07.2022

Sonata 13

2017/27/B/NZ1/01416

Zmiany w składzie białek rybosomalnych i w oddziałujących z rybosomami krótkich niekodujących RNA w Saccharomyces cerevisiae w odpowiedzi na stres środowiskowy

Kamilla Bąkowska-Żywicka

29.06.2018

28.06.2022

Opus 14

2017/26/D/NZ1/01234

Maskowane substraty bioluminogenne do selektywnego obrazowania parametrów biochemicznych raka

Jacek Kolanowski

05.06.2018

04.06.2022

Sonata 13

2017/26/E/NZ1/00950

Opracowanie metodologii umożliwiającej stabilizację RNA w formie spinki do badań krystalograficznych

Agnieszka Kiliszek

04.06.2018

03.06.2023

Sonata Bis 7

2017/25/B/NZ7/02162

Właściwości przeciwstarzeniowe 4-N-furfurylocytozyny w zróżnicowanych wiekowo komórkach eukariotycznych, drożdżach oraz mysim modelu starzenia

Eliza Wyszko

17.04.2018

16.04.2022

Opus 13

2017/25/B/NZ3/02173

Funkcjonalna interakcja pomiędzy kolistymi RNA (circRNA) a macierzą zewnątrzkomórkową (ECM)-znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu (GSC) oraz przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) w guzach mózgu

Katarzyna Rolle

16.04.2018

15.04.2022

Opus 13

2017/26/D/NZ2/00964

Identyfikacja biocząsteczek uwalnianych przez komórki raka jelita grubego i wykrywanych w surowicy krwi lub/i egzosomach

Anna Wojakowska

13.04.2018

12.04.2022

Sonata 13

2017/25/B/ST5/00971

Synteza i badania strukturalne oligonukleotydów o sekwencjach ramion antykodonów tRNA zawierających nowe modyfikowane nukleozydy: ct6A, ms2ct6A, ges2U

Zofia Gdaniec

21.02.2018

20.02.2022

Opus 13

2018/02/X/NZ2/02214

Mutageneza szlaków biosyntezy metabolitów wtórnych modelowej trawy Brachypodium distachyon

Karolina Krystkowiak

19.02.2018

18.02.2019

Miniatura 2

2017/25/N/NZ2/00221

Polimorfizm liczby kopii genów mikroRNA w populacji naturalnych linii Arabidopsis thaliana oraz jego wpływ na potranskrypcyjną regulację ekspresji genów docelowych

Anna Samelak-Czajka

14.02.2018

13.08.2021

Preludium 13

2017/01/X/NZ2/01906

Analiza eksomów pacjentów z ostrą białaczką szpikową

Luiza Handschuh

09.02.2018

08.02.2019

Miniatura 1

2017/25/B/NZ1/02269

Kotranskrypcyjne fałdowanie vRNA wirusa grypy w obecności antysensowych oligonukleotydów w zainfekowanych wirusem komórkach MDCK. Nowa metoda chemicznego mapowania struktury RNA w oparciu o metodę głębokiego sekwencjonowania

Ryszard Kierzek

30.01.2018

29.01.2022

Opus 13

2017/25/B/NZ7/00127

Uwarunkowania strukturalne właściwości przeciwnowotworowych oligonukleotydów bogatych w guanozynę

Anna Pasternak

30.01.2018

29.01.2022

Opus 13

2017/24/C/NZ1/00219

Funkcja struktury drugorzędowej vRNA wirusa grypy typu A w kompleksie rybonukleoproteinowym podczas cyklu replikacyjnego wirusa

Elżbieta Lenartowicz

10.11.2017

09.11.2021

Sonatina 1

2017/01/X/ST5/00577

Nowe 3,6,9-tripodstawione pochodne 9-H-karbazolu jako potencjalne sondy fluorescencyjne do detekcji kwadrupleksów DNA i RNA

Daniel Baranowski

10.10.2017

09.10.2018

Miniatura 1

2017/01/X/ST5/00680

Synteza nowych pochodnych porfirynowych o potencjalnym zastosowaniu w terapii fotodynamicznej (PDT)

Zofia Jahnz-Wechmann

10.10.2017

09.10.2018

Miniatura 1

2017/01/X/ST5/00589

Wykorzystanie modyfikowamych chemicznie kwadrupleksów RNA w terapii antysensowej

Dorota Gudanis

10.10.2017

09.10.2018

Miniatura 1

2016/23/N/ST5/03024

Fosfobetainy N-tlenkowe w nowych strategiach syntezy P-modyfikowanych fosforanów i polifosforanów biomolekuł naturalnych i ich analogów

Magdalena Materna

20.09.2017

19.12.2019

Preludium 12

2017/01/X/ST5/00381

Synteza nowych analogów dimerów nukleozydów pirymidyniowych zawierających łącznik 1,2,3-triazolowy o potencjalnym wykorzystaniu w medycynie

Dagmara Baraniak

19.09.2017

18.09.2018

Miniatura 1

2016/23/N/NZ1/02446

Opracowanie nowej metody bezpośredniej identyfikacji i absolutnej oceny ilościowej zdarzeń przedwczesnej terminacji transkrypcji, na przykładzie bakteryjnych ryboprzełączników

Piotr Machtel

13.09.2017

12.09.2020

Preludium 12

2017/01/X/NZ2/00144

Zmienność liczby kopii genu MSH2 u Arabidopsis thaliana - struktura duplikacji, zakres polimorfizmu w naturalnych ekotypach oraz wpływ na ekspresję genów zaangażowanych w naprawę niesparowań DNA

Agnieszka Żmieńko

23.08.2017

22.08.2018

Miniatura 1

2016/23/D/NZ1/02565

W jaki sposób struktura RNA kieruje funkcją matrycowego RNA? Aspekty strukturalne i funkcjonalne kluczowe dla syntezy białka p53 - głównego regulatora podstawowych procesów w komórce

Leszek Błaszczyk

17.08.2017

16.08.2022

Sonata 12

2016/22/A/NZ2/00184

Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych

Piotr Kozłowski

15.05.2017

14.05.2022

Maestro 8

2016/22/E/NZ1/00422

Niepoznane obszary aktywności ludzkiej rybonukleazy Dicer

Anna Kurzyńska-Kokorniak

08.05.2017

07.05.2022

Sonata Bis 6

2016/22/E/NZ3/00426

Struktura RNA i jego oddziaływania z białkiem Gag warunkujące funkcje RNA Ty1 na różnych etapach replikacji retrotranspozonu

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

08.05.2017

07.05.2022

Sonata Bis 6

2016/21/B/ST8/00477

Nowe, wielozadaniowe nanocząsteczki w skojarzonej geno- i fototerapii

Jan Barciszewski

13.04.2017

12.10.2021

Opus 11

2016/21/N/NZ1/00565

Modyfikowane siRNA, rybozymy i system cRISPR/Cas jako strategie inhibicji
namnażania wirusa grypy typu A. Zastosowanie i porównanie metod inhibicji
nakierowanych na wirusowe RNA

Julita Piasecka

16.03.2017

15.03.2021

Preludium 11

2016/21/N/NZ1/00564

Katalityczne RNA jako narzędzia w biotechnologii mitochondriów ludzkich

Paweł Głodowicz

15.03.2017

14.03.2021

Preludium 11

2016/21/N/NZ5/00508

Ekspresja kolistych RNA w dystrofii miotonicznej typu 1 - związek z patogenezą

Karol Czubak

14.03.2017

13.03.2020

Preludium 11

2016/21/D/NZ5/01906

Dwufunkcyjne oligonukleotydy antysensowe - optymalizacja w regulacji alternatywnego splicingu w nowotworowych liniach komórkowych

Jolanta Lisowiec-Wąchnicka

02.03.2017

01.03.2021

Sonata 11

2016/21/D/NZ3/00641

Demetylaza histonów JMJD3 jako epigenetyczny regulator procesów senescencji oraz nowotworzenia

Patrick Perrigue

17.02.2017

16.11.2020

Sonata 11

2016/21/B/NZ1/02832

Rola czynników białkowych wiążących się do regionu niekodującego 5' ludzkiego mRNA p53 w regulacji ekspresji białka p53 na poziomie translacji

Jerzy Ciesiołka

16.02.2017

15.08.2021

Opus 11

2016/21/B/NZ2/03468

Wpływ niekodujących RNA na rozwój komórek nerek oraz karcinogenezę

Jan Wrzesiński

16.02.2017

15.08.2021

Opus 11

2015/19/B/NZ3/02412

Cytoplazmatyczne przeszkody na drodze reprogramowania przeznaczenia komórki: od indywidualnych czynników do mechanizmów molekularnych

Rafał Ciosk

30.11.2016

29.11.2020

Opus 10

2016/20/W/ST5/00478

Trójwymiarowe Peptydowo-Organiczne Szkielety Supramolekularne

Mariusz Jaskólski

10.11.2016

09.11.2022

Symfonia 4

2015/19/D/NZ5/02183

Translacja inicjowana na powtórzonych sekwencjach CAG w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3

Magdalena Jazurek-Ciesiołka

01.09.2016

31.08.2022

Sonata 10

2015/19/N/NZ5/02247

Delecja genu APOBEC3B - analiza jej roli w rodzinnej predyspozycji do raka piersi oraz określenie jej funkcjonalności na poziomie mRNA

Katarzyna Klonowska

09.08.2016

08.08.2019

Preludium 10

2015/19/N/NZ5/02246

Właściwości antykoagulacyjne i antyproliferacyjne nowych analogów aptameru wiążącego trombinę

Weronika Kotkowiak

09.08.2016

08.02.2018

Preludium 10

2015/19/B/NZ1/02804

Rola mikroRNA w regulacji metabolizmu zelaza w ataksji Friedreicha

Marek Napierała

14.07.2016

13.04.2020

Opus 10

2014/19/B/NZ2/02453

Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach

Adam Ciesiołka

20.06.2016

19.06.2021

Opus 10

2015/19/B/NZ2/02450

Poszukiwanie molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek

Magdalena Łuczak

20.06.2016

19.12.2021

Opus 10

2015/19/B/NZ1/02803

Struktura RNA wirusa grypy w warunkach in vivo i in vitro. Uwarunkowania strukturalne inhibicji namnażania wirusa za pomocą modyfikowanych antysensowych oligonukleotydów, siRNAoraz niskocząsteczkowych ligandów

Elżbieta Kierzek

20.06.2016

19.06.2020

Opus 10

2015/19/B/NZ9/03548

Rola transporterów błonowych w kaskadzie sygnałowej cytokinin podczas symbiozy bobowatych z bakteriami brodawkowymi

Michał Jasiński

15.06.2016

14.12.2020

Opus 10

2015/18/M/NZ1/00406

Funkcja roślinnych metabolitów wtórnych w promocji wzrostu indukowanej przez endofity grzybowe

Paweł Bednarek

13.05.2016

12.10.2020

Harmonia 7

2015/18/E/NZ2/00678

Wykorzystanie narzędzi genetycznych w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych

Marta Olejniczak

18.04.2016

17.10.2021

Sonata Bis 5

2015/17/N/NZ2/01916

Profilowanie mikroRNA w komórkowych modelach choroby Huntingtona stworzonych z użyciem technologii iPSC

Emilia Kozłowska

15.03.2016

14.03.2021

Preludium 9

2015/17/N/NZ3/03626

Struktura i funkcja białka Glod4

Olga Utyro

14.03.2016

13.03.2020

Preludium 9

2015/17/N/NZ3/03629

Obrazowanie szlaku biogenezy miRNA i komórkowej lokalizacji reagentów technologii interferencji RNA

Martyna Urbanek-Trzeciak

09.03.2016

08.12.2019

Preludium 9

2015/17/B/NZ2/01182

Analiza roli genu BARD1, jako czynnika warunkującego genetyczną predyspozycję do raka piersi-zastosowanie unikalnej strategii, analizy asocjacji mutacji założycielskich

Piotr Kozłowski

01.03.2016

31.08.2021

Opus 9

2015 17/B/ST5/01467

Katalityczne kwasy nukleinowe nowej generacji w regulacji ekspresji informacji genetycznej

Jan Barciszewski

26.02.2016

25.02.2020

Opus 9

2015/17/D/NZ5/03443

Kompleksowa analiza działania oligonukleotydów jako potencjalnych terapeutyków w chorobach poliglutaminowych

Agnieszka Fiszer

25.02.2016

24.02.2021

Sonata 9

2015/17/B/NZ1/00871

Molekularne mechanizmy utraty szlaku metabolomicznego na przykładzie gatunków blisko spokrewnionych z rośliną modelową Capsella rubella

Paweł Bednarek

25.02.2016

24.07.2019

Opus 9

2015/17/D/NZ3/03625

Aktywne systemy transportu jako element kontrolujący "molekularną rozmowę" między symbiontami podczas formowania mikoryzy arbuskularnej

Joanna Banasiak

02.02.2016

01.02.2020

Sonata 9

2015/17/D/NZ5/03444

Przeżywalność i stres oksydacyjny w hierhomocysteinemii

Marta Sikora

28.01.2016

27.07.2020

Sonata 9

2014/15/B/NZ9/02312

Strukturalne badania białek kluczowych dla oddziaływań pomiędzy kleszczem, ssakiem i patogenem

Mariusz Jaskólski

27.01.2016

26.01.2020

Opus 9

2015/16/S/NZ1/00086

Ścieżki degradacji transkryptów związanych z chorobami człowieka, których podłożem jest ekspansja sekwencji mikrosatelitamych

Karolina Drążkowska

01.12.2015

11.03.2019

Fuga 4

2014/15/N/NZ5/01647

Patofizjologiczne konsekwencje N-homocysteinylacji histonów w hiperhomocysteinemii spowodowanej niedoborem CBS

Izabela Lewandowska

25.08.2015

24.08.2019

Preludium 8

2014/15/N/NZ5/01646

Rola hiperhomocysteinemii w sygnalizacji zapachowej u myszy

Jacek Wróblewski

25.08.2015

24.08.2019

Preludium 8

2014/15/D/NZ2/02305

Identyfikacja kolistych RNA oraz białek uczestniczących w ich biogenezie u modelowej rośliny "Arabidopsis thaliana"

Anna Philips

21.07.2015

20.07.2019

Sonata 8

2014/15/B/NZ9/02312

Identyfikacja mechanizmów molekularnych zaangażowanych w odpowiedź soi na stres niskich temperatur w warunkach klimatu umiarkowanego

Tomasz Twardowski

17.07.2015

16.01.2020

Opus 8

2014/15/B/NZ1/01880

Mechanizmy selektywnego wyciszania genów chorób poliglutaminowych przez nietypowe siRNA

Agnieszka Fiszer

15.07.2015

14.07.2019

Opus 8

2014/13/B/NZ5/03214

Wyjaśnienie mechanizmu działania małocząsteczkowych inhibitorów kinaz w
łagodzeniu patomechanizmu dystrofii miotonicznej typu pierwszego (DM I )

Marzena Wojciechowska

11.03.2015

10.07.2019

Opus 7

2014/13/B/NZ2/03837

Poszukiwanie mechanizmów indukujących polimorfizm liczby kopii dużych fragmentów genomu oraz związków tego zjawiska z tworzeniem i ewolucją metabolicznych klastrów genów

Marek Figlerowicz

26.02.2015

25.07.2019

Opus 7

2014/13/B/ST5/04144

Hybrydowe, dwufunkcyjne struktury RNA typu dupleks-kwadrupleks jako nowe narzędzie do wyciszania ekspresji genów

Zofia Gdaniec

23.01.2015

22.07.2018

Opus 7

2014/13/B/NZ7/02291

Rybozyd kinetyny i jego pochodna - analiza właściwości apoptotycznych i mechanizmu działania w komórkach guzów mózgu

Eliza Wyszko

23.01.2015

22.10.2019

Opus 7

2014/13/D/NZ1/00061

W poszukiwaniu nowych mechanizmów kontroli ekspresji genów odmiennych od RNAi – krótkie RNA powstające ze snoRNA

Kamilla Bąkowska-Żywicka

22.01.2015

21.01.2018

Sonata 7

2014/12/W/NZ2/00466

Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznych

Marek Figlerowicz

10.12.2014

09.12.2021

Symfonia 2

2013/11/B/NZ1/00091

Mechanizmy i konsekwencje inkorporacji homocysteiny do białek u ludzi

Hieronim Jakubowski

28.07.2014

28.12.2016

Opus 6

2013/10/E/NZ4/00621

Definiowanie nowych mechanizmów neurodegeneracji z użyciem pierwszego modelu knock-in SCA3/MJD

Maciej Figiel

08.07.2014

07.07.2020

Sonata Bis 3

2013/11/N/NZ1/92429

Kluczowe elementy prekursorów miRNA warunkujące uwalnianie homogennych siRNA z wektorów shRNA-miR

Paulina Gałka-Marciniak

04.07.2014

03.07.2016

Preludium 6

2013/10/E/NZ1/00741

Termodynamiczne podstawy projektowania optymalnych funkcjonalnie, modyfikowanych siRNA oraz ich eksperymentalna weryfikacja

Anna Pasternak

02.07.2014

01.04.2018

Sonata Bis 3

2913/10/M/NZ3/00260

Transport ABA u bobowatych - między odpowiedzią na stress suszy a wydajnym wiązaniem azotu atmosferycznego

Michał Jasiński

19.05.2014

18.11.2017

Harmonia 5

2013/09/D/NZ1/03364

Ewolucyjne modelowanie fizykochemicznych warunków nadekspresji wirusowych replikonów w płynnych kulturach roślinnych

Radosław Pilarski

03.04.2014

02.04.2018

Sonata 5

2013/09/N/NZ2/02080

Ewolucja metabolitów wtórnych pełniących rolę w odporności roślin z rodziny Brassicaceae na infekcje

Karolina Kułak

14.03.2014

13.09.2016

Preludium 5

2013/09/B/NZ1/03359

Rybozymy jako nowe narzędzia do badania genomu mitochondrialnego

Jan Barciszewski

11.03.2014

10.03.2017

Opus 5

2013/09/B/NZ5/02794

Rola homocysteiny w patogenezie zakrzepicy

Hieronim Jakubowski

13.02.2014

12.02.2017

Opus 5

2013/09/B/NZ1/01884

Rola regionów niekodujących 5' mRNA genu p53 syntetyzowanych z różnych promotorów transkrypcyjnych i wykorzystujących alternatywne miejsca inicjacji translacji w generowaniu izoform białka p53

Jerzy Ciesiołka

13.02.2014

12.08.2017

Opus 5

2013/08/T/NZ4/00712

Molekularna oraz behawioralna charakterystyka nowych mysich modeli ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 (SCA3)

Paweł Świtoński

01.10.2013

30.09.2014

Etiuda 1

2013/08/A/ST5/00295

Strukturalnie zdefiniowane oligonukleotydy. Badania struktury oraz uwarunkowań strukturalnych oddziaływań i funkcji RNA

Ryszard Kierzek

28.08.2013

27.08.2019

Maestro 4

2013/08/M/NZ1/01062

Konserwatywne motywy strukturalne RNA wirusa grypy: klucz do zrozumienia funkcji wirusowych RNA

Elżbieta Kierzek

28.08.2013

27.05.2017

Harmonia 4

2012/07/B/ST6/01537

Badanie możliwości i ograniczeń zastosowania sieci Petriego do modelowania i analizy złożonych systemów biologicznych na przykładzie procesu powstawania i rozwoju miażdżycy w organizmie człowieka

Piotr Formanowicz

25.07.2013

24.07.2017

Opus 4

2012/07/B/ST5/03035

Opracowanie chemicznej metody syntezy biologicznie aktywnych trójfosforanów z zastosowaniem termolabilnych grup ochronnych

Marcin K. Chmielewski

19.07.2013

18.07.2017

Opus 4

2012/07/E/NZ2/04098

Roślinne metabolity wtórne w kontroli kolonizacji roślin przez mikroorganizmy

Paweł Bednarek

11.07.2013

10.10.2018

Sonata Bis 2

2012/06/A/NZ9/00125

Kompleksowe podejście w celu zdefiniowania molekularnych podstaw odpowiedzi kukurydzy na stres herbicydowy

Tomasz Twardowski

07.05.2013

06.11.2019

Maestro 3

2012/05/N/NZ7/02157

Badanie zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością nowych pochodnych flawonoidów jako inhibitorów bakteryjnej syntetazy tyrozylo-tRNA

Mirosława Skupińska

27.03.2013

26.03.2015

Preludium 4

2012/06/A/NZ1/00094

Toksyczność RNA w patogenezie chorób poliglutaminowych

Maciej Figiel

22.03.2013

21.03.2019

Maestro 3

2012/05/N/NZ1/0191918.03.2013

Badanie struktury miR21 RNA oraz jego prekursora- podstawowych znaczników nowotworów mózgu u ludzi

Agnieszka Belter

18.03.2013

17.03.2015

Preludium 3

2012/05/D/NZ2/02238

Stworzenie nowego warsztatu umożliwiającego kompleksową analizę degradomu RNA - opracowanie innowacyjnych metod identyfikacji degradantów RNA oraz oceny ich potencjału funkcjonalnego

Paulina Jackowiak

01.03.2013

31.08.2016

Sonata 3

2012/05/D/NZ2/02238

Analiza proteomu osocza krwi w przewlekłej chorobie nerek w kontekście postępującej choroby-sercowo-naczyniowej

Magdalena Łuczak

01.03.2013

30.09.2016

Opus 4

2012/05/D/ST5/03599

Nowe 3,8-dipodstawione analogi nukleozydów purynowych o potencjalnym zastosowaniu w badaniach strukturalnych i aktywności biologicznej kwasów nukleinowych

Anna Pasternak

07.02.2013

06.02.2016

Sonata 1

2011/03/B/ST5/01098

Nowe podejścia nakierowane na poprawę selektywności i efektywności działania antysensowych oligonukleotydów

Ryszard Kierzek

29.08.2012

28.05.2015

Opus 2

2011/03/B/ST5/03102

Opracowanie stereospecyficznych czynników fosforylujących zawierających nukleofilowe grupy katalityczne

Michał Sobkowski

29.08.2012

28.02.2016

OPUS 2

2011/03/B/NZ1/01238

Proteomika strukturalna hemolimfy jedwabnika morwowego

Grzegorz Bujacz

27.08.2012

26.08.2015

Opus 2

2011/03/B/NZ1/03259

Sekwencyjne preferencje rybonukleaz szlaku biogenezy ludzkich mikroRNA

Włodzimierz Krzyżosiak

17.08.2012

16.08.2015

Opus 2

2011/03/B/NZ1/02840

Rola transporterów ABC w modulacji oddziaływań symbiotycznych Medicago truncatula

Michał Jasiński

16.08.2012

15.08.2015

Opus 2

2011/03/B/NZ1/00576

Nowe metody określania struktury drugorzędowej RNA, ich funkcjonalność do badania aktywności biologicznej RNA

Ryszard Kierzek

02.08.2012

01.08.2015

Opus 2

2011/01/N/NZ9/02900

Poszukiwanie sekwencji regulujących proces splicingu w warunkach stresu herbicydowego u kukurydzy zwyczajnej

Joanna Gracz-Bernaciak

16.12.2011

15.10.2014

Preludium 1

2011/01/B/NZ4/04936

Nowa generacja pro-nukleotydów antynowotworowych

Jacek Stawiński

16.12.2011

15.12.2015

Opus 1

2011/01/D/NZ9/03631

Analiza epigenomu i proteomu kukurydzy zwyczajnej (Zea mays), linii odpornej i wrażliwej na herbicyd

Agata Tyczewska

12.12.2011

11.12.2015

Sonata 1

2011/01/B/ST6/07021

Wysoko wydajne obliczenia dla sekwencjonowania DNA nowej generacji

Aleksandra Świercz

08.12.2011

07.12.2013

Opus 1

2011/01/D/NZ1/03478

Aktywność opiekuńcza białek Gag i nukleokapsydu wobec RNA HIV-2: implikacje dla projektowania nowych inhibitorów retrowirusowych

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

07.12.2011

06.06.2015

Sonata 1

2011/01/N/NZ3/04602

Badanie struktury drugorzędowej i funkcji BC200 RNA w guzach mózgu u ludzi

Patrycja Sosińska-Zawierucha

07.12.2011

06.12.2013

Preludium 1

2011/01/B/NZ2/04816

Polimorfizm liczby kopii jako istotny mechanizm warunkujący zmienność genomów roślinnych. Wpływ czynników endogennych (interferencja RNA) i egzogennych (stres) na częstość i lokalizację mutacji związanych z polimorfizmem liczby kopii

Marek Figlerowicz

07.12.2011

06.06.2015

Opus 1

2011/01/N/NZ2/00025

Wykorzystanie technik tandemowej spektrometrii mas z kolizyjnie indukowaną dysocjacją do profilowania i analizy strukturalnej fenolowych metabolitów wtórnych w wieloskładnikowych ekstraktach materiału roślinnego

Anna Wojakowska

06.12.2011

05.06.2013

Preludium 1

2011/01/B/NZ1/04429

Formy spinki RNA o znaczeniu w biologii i patogenezie. Analiza krystalograficzna

Wojciech Rypniewski

06.12.2011

05.06.2015

Opus 1

2011/01/B/NZ5/02773

Identyfikacja nowych genów odgrywających ważną rolę w procesie nowotworzenia w częstych nowotworach człowieka

Piotr Kozłowski

06.12.2011

20.02.2012

Opus 1

2011/01/B/NZ1/03417

Mechanizmy przyczyniające się do rozwoju zakrzepicy u pacjentów z niedoborem β-syntezy cystationiny

Hieronim Jakubowski

06.12.2011

05.12.2014

Opus 1

2011/01/B/ST5/06414

Arylo nukleozydo amidofosforany – nowa generacja pro-nukleotydów anty-HIV

Jacek Stawiński

01.12.2011

30.11.2015

Opus 1

N N401 597840

Wpływ N-homocysteinylacji białek histonowych na epigenetyczną regulację ekspresji genów człowieka

Hieronim Jakubowski

27.05.2011

26.05.2013

Grant promotorski; konkurs 40

N N310 721640

Badanie zależności pomiędzy profilem fenolowych metabolitów wtórnych oraz poziomem ekspresji genów szlaku fenylopropanoidów w siewkach łubinu wąskolistnego podczas oceny odporności na infekcję patogenem grzybowym

Maciej Stobiecki

23.05.2011

22.05.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N310 769040

Małe niekodujące RNA i zmiany w degradomie roślinnym jako mechanizm odpowiedzi na warunki stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

19.05.2011

18.05.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N301 788440

Badania funkcjonalnego charakteru struktury RNA wirusa grypy ukierunkowane na inhibicję jego namnażania

Elżbieta Kierzek

06.05.2011

05.05.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N301 707040

Kwadrupleksy RNA zbudowane z powtórzeń trinukleotydowych AGG, CGG i UGG

Zofia Gdaniec

06.05.2011

05.08.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N401 572140

Regulacja ekspresji genu Huntingtyny przez dupleksy RNA

Włodzimierz Krzyżosiak

06.05.2011

05.05.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N302 633240

Testowanie efektów niespecyficznych wywoływanych przez reagenty technologii interferencji RNA i mikroRNA

Marta Olejniczak

06.05.2011

05.01.2015

Grant promotorski; konkurs 40

N N401 572140

Analiza oddziaływania białek ze zmutowanymi transkryptami genów zaangażowanych w choroby z grupy TREDs

Marzena Wojciechowska

04.05.2011

03.01.2015

Grant promotorski; konkurs 40

N N204 430640

Analiza N-homocysteinylacji fibrynogenu ludzkiego osocza metodami chemicznymi oraz spektrometrii mas w kontekście chorób naczyniowo-sercowych

Łukasz Marczak

20.04.2011

19.04.2014

Grant promotorski; konkurs 40

N N302 434439

Analiza wpływu genetycznej inaktywacji enzymów metabolizujących tiolakton homocysteiny na proteom myszy

Hieronim Jakubowski

12.11.2010

11.04.2013

Grant promotorski; konkurs 39

N N310 309839

Alternatywny splicing u kukurydzy zwyczajnej indukowany w warunkach stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

22.10.2010

21.10.2013

Grant promotorski; konkurs 39

N N301 392139

Identyfikacja pełnych transporterów ABCG Medicago truncatula oraz wstępna analiza funkcjonalna wybranych genów zaangażowanych w odpowiedzi na stres biotyczny

Michał Jasiński

23.09.2010

22.04.2013

Grant promotorski; konkurs 39

N N310 043738

Korelacja epigenetycznych modyfikacji DNA i białek histonowych jako mechanizm odpowiedzi rośliny na warunki stresu herbicydowego

Tomasz Twardowski

17.05.2010

28.06.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N301 411238

Nowe enancjomeryczne formy rybozymów typu hammerhead jako czynniki terapeutyczne

Jan Barciszewski

17.05.2010

16.05.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N401 595538

Poszukiwanie i analiza niekodujących RNA specyficznych dla złośliwych guzów mózgu

Katarzyna Rolle

06.05.2010

05.05.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N301 523038

Walidacja oddziaływań mikroRNA z mRNA w kontekście patogenezy i terapii niektórych dziedzicznych chorób neurologicznych

Edyta Kościańska

27.04.2010

31.07.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N302 260938

Nowoczesne technologie antysens w terapii dystrofii miotonicznej

Krzysztof  Sobczak

09.04.2010

30.10.2013

Grant promotorski; konkurs 38

N N401 066338

Nowa metoda globalnej analizy modyfikowanych składników kwasów nukleinowych oraz jej zastosowanie w diagnostyce klinicznej nowotworów

Mirosława Naskręt-Barciszewska

21.02.2010

20.04.2013

Grant promotorski; konkurs 38

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ

LIDER/30/0111/L-9/17/NCBR/2018

Wykorzystanie enzymów AID/APOBEC w mapowaniu cytozyny w kwasach nukleinowych

Lucyna Budźko

01.03.2019

28.02.2022

Lider 9

ERA-NET-E-RARE- 3/III/TreatPolyQ/08/2018

Allelo-specyficzne obniżenie poziomu białek polyQ jako strategia terapeutyczna dla choroby Huntingtona oraz ataksji rdzeniowo-móżdżkowych typu 3 i 7

Maciej Figiel

01.09.2018

31.08.2021

E-RARE

ERA-NET-E-RARE- 3/III/SCA-CYP/09/2018

Terapia genowa ataksji rdzeniowo-móżdżkowych: przywracanie prawidłowego metabolizmu cholesterolu poprzez mózgową nadekspresję 24-hydroksylazy cholesterolowej (CYP46A1)

Maciej Figiel

01.09.2018

31.08.2021

E-RARE

POWR.03.02.00-00-I011/16

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie NanoBioTech

Michał Sobkowski

01.04.2018

31.12.2022

POWER

POIR.04.01.02-00-0025/17-00

Mapa Mikrobiomu Polski

Anna Philips

01.01.2018

31.12.2021

POIR

POWR.03.02.00-00-I032/16

Środowiskowe interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie nanotechnologii

Michał Sobkowski

01.01.2018

28.02.2022

POWER

CORNET/IZP/22/2/2017

Innowacyjna technologia przetwórstwa rzepaku do żywienia drobiu

Tomasz Twardowski

01.10.2017

31.03.2020

CORNET

AMR/1/2015

Wspomagane strukturalnie projektowanie inhibitorów metalo-βlaktamaz o szerokim spektrum działania

Mariusz Jaskólski

03.03.2015

02.03.2019

JPI AMR

STRATEGMED1/233624/5/NCBR/2014

Niskocząsteczkowe modulatory epigenetyczne jako aktywatory pluripotencji komórek dla potrzeb medycyny regeneracyjnej

Wojciech T. Markiewicz

01.01.2015

31.12.2019

STRATEGMED - EPICELL

711/L-4/2012

Nukleozydo difosforany - nowatorska koncepcja pro-nukleotydów anty-HIV

Joanna Romanowska

01.05.2014

30.04.2018

Lider 4

CORNET/2/15/2013

Innowacyjne produkty białkowe z nasion roślin strączkowych, uprawianych w warunkach rolnictwa zrównoważonego do żywienia drobiu

Tomasz Twardowski

01.01.2014

31.03.2016

CORNET

PBS1/A8/9/2012

Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji bioetanolu II generacji z biomasy sorgo (Sorghum sp.) i miskanta (Miscanthus sp.).

Marek Figlerowicz

01.10.2012

31.03.2016

Program Badań Stosowanych

PBS1/B9/7/2012

Wysokowydajne podłoża do syntezy biocząsteczek na fazie stałej

Marcin K. Chmielewski

01.10.2012

31.12.2015

Program Badań Stosowanych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ

0043/DIA/2020/49

Badanie początkowych ścieżek patogenezy DRPLA w modelu ludzkich prekursorów neuronalnych

Bartosz Nowak

18.11.2020

17.11.2022

Diamentowy Grant

DIR/WK/2018/06

European Infrastructure of Open Screening Platforms for Chemical Biology European Research Infrastructure Consortium

Marek Figlerowicz

24.10.2018

31.05.2023

EU-OPENSCREEN ERIC

IP2012 049272

Aspekty strukturalne procesu dimeryzacji eukariotycznego retrotranspozonu Ty1

Katarzyna  Purzycka

01.07.2013

30.12.2015

Iuventus Plus

IP2012 045072

W poszukiwaniu skutecznej terapii dystrofii miotonicznej typu 1. Analiza krystalograficzna kompleksów powtórzeń CUG z potencjalnymi lekami

Agnieszka Ludmiła Kiliszek

25.06.2013

29.01.2016

Iuventus Plus

IP2012 032472

Chemicznie modyfikowane oligonukleotydy jako potencjalne terapeutyki dla chorób poliglutaminowych

Agnieszka Fiszer

18.06.2013

17.09.2015

Iuventus Plus

IP2012 014972

Identyfikacja białek wiążących potencjalne regulatorowe RNA będące stabilnymi produktami przejściowymi degradacji transkryptomu

Paulina  Jackowiak

14.06.2013

13.12.2015

Iuventus Plus

DI 2011 0278 41

Molekularne mechanizmy warunkujące selektywną inhibicję zmutowanych genów, powodujących choroby poliglutaminowe

Anna Stroynowska-Czerwińska

27.06.2012

30.09.2015

Diamentowy Grant

IP2011039771

Rejon liderowego RNA HIV-2 jako centrum synergistycznego i kompetycyjnego oddziaływania białek wirusowych Tat-2 i NCp8

Katarzyna Pachulska-Wieczorek

06.04.2012

05.04.2014

Iuventus Plus

0087/PO1/2010/70

Wykorzystanie katalitycznych RNA (rybozymów) do inaktywacji wirusa HIV-I

Agnieszka Fedoruk-Wyszomirska

22.12.2010

31.12.2011

Iuventus Plus

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Nr umowy

Tytuł

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ

POIR.04.04.00-00-441F/17-00

MultiGATE: responsywne sondy fluorescencyjne do jednoczesnego wykrywania dwóch analitów naraz w celu równoległego monitorowania kilku cech biochemicznych w modelach komórkowych

Jacek Kolanowski

01.07.2018

28.09.2021

HOMING

POIR.04.04.00-00-203A/16-00

Regulacja tkanki tłuszczowej: od nowatorskich mechniazmów do celów terapeutycznych

Rafał Ciosk

01.10.2017

28.03.2021

TEAM

8./2014

Inżynieria "chitynosomu" - przybornika do degradowania chityny

Wojciech Rypniewski

01.01.2015

31.12.2017

MISTRZ

POMOST/2013-8/5

Genome- wide RNA secondary structure mapping of coxsackievirus B3

Mariola  Dutkiewicz

01.02.2014

31.12.2015

POMOST

HOMING PLUS/2012-6/15

Expression of p53 protein and its N-truncated form, deltaNp53 - towards better understanding the mechanism of p53 IRES-mediated translation process

Agata Świątkowska

01.04.2013

31.03.2014

HOMING PLUS

HOMING PLUS/2012-6/12

How RNA structure governs Ty1 retrotransposition

Katarzyna  Purzycka

01.04.2013

31.03.2015

HOMING PLUS

POMOST/2011-4/1

W poszukiwaniu nieznanych funkcji krótkich RNA powstających z tRNA w Saccharomyces cerevisiae

Kamilla Bąkowska-Żywicka

01.04.2012

31.03.2015

POMOST

POMOST/2011-3/5

Apta-miR-y: nowa strategia regulacji biogenezy i funkcjonowania cząsteczek miRNA

Anna Kurzyńska-Kokorniak

01.11.2011

31.01.2015

POMOST

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Nr umowy

Tytuł projektu

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

POIR.04.02.00-00-C004/19-00

NEBI - Krajowy Ośrodek Badań Obrazowych w Naukach Biologicznych i Biomedycznych

Martek Figlerowicz

01.01.2020

31.12.2023

POIR

POIR.04.02.00-30-A004/16-00

ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki (Genomiczna Mapa Polski)

Marek Figlerowicz

01.12.2016

30.06.2022

POIR

POIG.01.03.02-00-036/11

Ochrona patentowa oligomerów RNA regulujących biogenezę i funkcjonowanie mikroRNA

Marek Figlerowicz

01.01.2013

30.06.2015

POIG

POIG.01.03.02-00-020/12

Ochrona patentowa preparatu o aktywności enzymatycznej ludzkiej AID

Marek Figlerowicz

01.01.2013

30.06.2015

POIG

POIG.01.03.02-00-037/11

Ochrona patentowa szczepionki przeciwko boreliozie

Marek Figlerowicz

01.10.2012

30.06.2015

POIG

POIG.01.03.02-00-060/10

Ochrona patentowa peptydu o aktywności RNAzy typu Dicer oraz innowacyjnej metody generowania przy pomocy tego peptydu krótkich cząsteczek RNA o właściwościach regulatorów ekspresji genów

Marek Figlerowicz

01.11.2010

30.09.2015

POIG

POIG.01.03.02-00-053/10

Ochrona patentowa nowej generacji nietoksycznych pronukleotydowych leków przeciwko HIV

Adam Kraszewski

01.10.2010

30.09.2015

POIG

POIG.01.03.01-30-049/09

Platforma eksperymentalnej terapii komórkowej z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS)

Maciej Figiel

01.04.2010

30.06.2015

POIG

POIG.01.03.02-30-016/10

Ochrona patentowa metody sekwencjonowania elementów kombinatorycznych bibliotek oligonukleotydów i/lub analogów oligonukleotydów

Wojciech T. Markiewicz

01.01.2010

30.09.2015

POIG

POIG.01.03.02-30-073/10

Ochrona patentowa sposobu otrzymywania analogu cytozyny o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych

Wojciech T. Markiewicz

01.01.2010

30.09.2015

POIG

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Nr umowy

Tytuł projektu

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

PPN/PPO/2019/1/00035/U/1

Deciphering networks of regulatory RNAs in the central nervous system

Monika Piwecka

05.11.2019

04.11.2023

Polskie Powroty

PPI/WTP/2019/1/00055/U/00001

Zwiększenie kompetencji i przygotowanie kompleksowej oferty obsługi i wsparcia studentów i kadry międzynarodowej w ICHB PAN

Miłosz Ruszkowski

01.10.2019

30.09.2021

Welcome to Poland

Komisja Europejska

Nr umowy

Tytuł projektu

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

820431 - LIFE-TIME

Revolutionizing Healtcare by Tracking and Understanding Human Cells during Diseace

Marek Figlerowicz

01.03.2019

30.06.2020

Horyzont 2020

823893-EU-OPENSCREEN-DRIVE

Ensuring long-term sustainability of excellence in chemical biology within Europe and beyond

Jacek Kolanowski

01.02.2019

31.01.2023

Horyzont 2020

Europejska Organizacja Biologii Molekularnej

Nr umowy

Tytuł projektu

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

 

Cell fate plasticity in animal development and tissue homeostasis

Rafał Ciosk

02.10.2017

01.10.2022

Installation Grant

 

Secondary metabolites in plant-microbe interactions   /  Metabolity wtórne w oddziaływaniach roślin z mikroorganizmami

Paweł Bednarek

10.12.2010

14.12.2015

Installation Grant

Inne

Nr umowy

Tytuł projektu

Kierownik

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Typ projektu

Jednostka finansująca

RPWP.02.01.01-30-0001/20

REGIONAL COVID-HUB

Marek Figlerowicz

01.07.2020

30.06.2022

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Urząd Marszałkowki Województwa Wielkopolskiego

 

Allele selective, CAG-targeted RNAi-based strategy to lower mutant polyQ proteins in polyglutamine ataxias

Maciej Figiel

01.03.2020

01.07.2021

 

National Ataxia Foundation

ICGEB ID#:S/INDl5-05

Structural and thermodynamic consequences ofepigenetic modifications in RNA: the role ofm6A and pseudouridine

Indrajit Deb

01.11.2015

31.10.2016

Arturo Falachi ICGEB Fellowship Programme

International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology

Lista grantów realizowanych w Instytucie od 2010 r.