Komisja Socjalna

Aktualności

Wnioski o bilety na drugie półrocze 2021 prosimy składać do dnia: 30.11.2021
Wnioski o dofinansowania świąteczne prosimy składać do dnia: 31.10.2021 Osoby które pierwszy raz w tym roku korzystają z ZFSŚ a zaznaczyły inną niż najwyższą grupę, zobowiązane są do zweryfikowania zarobków gospodarstwa domowego u dowolnego członka komisji. 
Osoby z najwyższej grupy zarobkowej nie muszą okazywać PIT do weryfikacji.

Komisja Socjalna

Spotkania Komisji Socjalnej:
Spotkania komisji socjalnej odbywają się na początku każdego miesiąca.
Skład Komisji Socjalnej:

 • przewodniczący: Anna Teubert - pok. NMR-3, budynek B, tel. 1156, 1287 (IChB)
 • zastępca przewodniczącego: Rafał Szpiler - pok. 2.28, budynek CBPIO, tel. 2027 (PCSS)
 • członkowie:
 • Dorota Magner- pok. 208 bud.B, tel.1494(IChB)
 • Agnieszka Rybarczyk - pok. L.2.6.4, budynek ECBiG, tel. 61 665 3029 (IChB)
 • Monika Sosnowska - pok. 0.07, budynek CBPIO, tel. 2093 (PCSS)
 • Agnieszka Szczepańska- pok. -3 bud. W10, tel. 1178 (IChB)
 • Marcin Uryzaj - pok. 007, budynek CBPIO tel. 693910025(PCSS)

Kontakt z komisją:  komisja@man.poznan.pl

Regulaminy
 • Regulamin Komisji Socjalnej ICHB PAN (pdf)
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pdf)
 • Regulamin korzystania z kart Multisport (pdf)
Druki i wnioski

Prosimy o przesyłanie wniosków (opcjonalnie podpisanych) drogą elektroniczną
na email wnioski_ks@man.poznan.pl
w tytule pisząc: Imię, Nazwisko, Rodzaj wniosku, Status pracownika.

Rodzaj wniosku: Pożyczka remontowa, Pożyczka Mieszkaniowa, Grusza, Świąteczne, Bilety, Zapomoga, Jurata, Multisport
Status Pracownika: PCSS, ICHB, DOKTORANT, EMERYT

Za wspólne gospodarstwo domowe komisja rozumie definicje zgodną z ustawą o pomocy społecznej (wyrok WSA w Lublinie z dnia 21 grudnia 2010 r. sygn. II SA/Lu 664/10) rozumie się nie tylko wspólne zamieszkiwanie określonych osób, ale związane z tym wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych, w tym wzajemną ścisłą współpracę w załatwianiu codziennych spraw związanych z prowadzeniem domu, niezarobkowanie i pozostawanie w związku z tym na całkowitym lub częściowym utrzymaniu osoby, z którą się gospodarstwo domowe prowadzi, a wszystko to dodatkowo uzupełnione powinno być cechami stałości, które tego typu sytuację charakteryzują. O prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego decyduje łącznie wspólne zamieszkiwanie i zaspokajanie potrzeb. Samo zamieszkiwanie np. dorosłych dzieci z rodzicami, nie może być automatycznie uznane za pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym. Wspólnota takiego gospodarstwa oznacza bowiem, że pozostające w niej osoby mają zaspokajane potrzeby ze środków będących w dyspozycji wspólnoty (rodziny).

Dzieci i wnuki rozumiane są jako osoby uczące się do 26 rż., lub nieuczące do 18 rż. Dzieci i wnuki niepełnosprawne bez ograniczenia wiekowego.
Przynależność do grup zarobkowych należy oświadczać sumując przychody wszystkich osób z gospodarstwa domowego na podstawie PIT-ów i dzieląc je na wykazaną ilość osób.

Zgodnie z regulaminem ZFŚS oraz wytycznymi Dyrektora ICHB PAN wraz z pierwszym wnioskiem składanym do KS w danym roku kalendarzowym należy zweryfikować u dowolnego członka komisji przychody (dochody w przypadku działalności gospodarczej) ze swojego gospodarstwa domowego. W trakcie weryfikacji trzeba udostępnić do weryfikacji ​potwierdzenia wszystkich źródeł dochodu (w tym nieopodatkowanych, np. stypendia) wszystkich członków gospodarstwa domowego. Z obowiązku zwolnione są osoby które deklarują przynależność do najwyższej grupy zarobkowej.​ Komisja sugeruje następujące sposoby udostępniania dokumentów (PITy, umowy, potwierdzenia) do weryfikacji:

 • Dokumenty można „fizycznie” lub przez usługę "meet.pcss.pionier.net.pl" okazać dowolnemu członkowi Komisji
 • Dokumenty można udostępnić za pomocą usługi drive, psnc box, dysk google lub innej przestrzeni dyskowej w chmurze, którą użytkownik uzna za bezpieczną (Udostępnienie powinno mieć charakter czasowy i być zabezpieczone hasłem)
 • Dokumenty można wysłać drogą e-mail ( poczta powinna mieć ustawione szyfrowanie end to end lub/i spakować plik PIT do zabezpieczonego hasłem archiwum „ZIP”)

Dokumenty powinny zawierać następujące informację, które podlegają weryfikacji:

 • Identyfikacja osoby której dokument dotyczy.
 • Kwota przychodów, i/lub dochodów, i/lub wartość umowy wraz z czasem jej trwania.

  Pozostałe dane z deklaracji PIT mogą zostać zamazane.

Wnioski można wysyłać elektronicznie na adres: wnioski_ks@man.poznan.pl w tytule pisząc: Imię, Nazwisko, Rodzaj wniosku, Status pracownika.
Rodzaj wniosku: Pożyczka remontowa, Pożyczka Mieszkaniowa, Grusza, Świąteczne, Bilety, Zapomoga, Jurata, Multisport
Status Pracownika: PCSS, ICHB, DOKTORANT, EMERYT

 • Wniosek o dofinansowanie urlopu wypoczynkowego PL(pdf), EN(pdf)
 • Wzór umowy o pożyczkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pdf
 • Wniosek o udzielenie pożyczki na budowę/zakup nieruchomości mieszkalnej pdf
 • Wniosek o pożyczkę na remont mieszkania pdf
 • Wniosek o zapomogę materialną pdf
 • Wniosek o zapomogę losową pdf
 • Wniosek o refundację biletów na imprezy kulturalne pdf (I półrocze) pdf (II półrocze)
 • Wniosek o dofinansowanie świąteczne pdf
 • Formularz zgłoszenia do programu MultiSport znajduje się w sekcji "Karnety sportowe Multisport"

Ośrodek Wypoczynkowy ICHB PAN w Juracie
Karnety sportowe Multisport

Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS mają możliwość korzystania z karnetów wstępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych dofinansowanych z ZFŚS. Karnety są typu Multisport Plus.

W celu uzyskania karty należy do komisji socjalnej dostarczyć wypełniony wniosek (pdf) zgodnie z instrukcją opisaną w dziale Druki i Wnioski.

Wniosek należy pobrać, wypełnić aktywny pdf, opcjonalnie podpisać lub w pole podpisu wpisać swoje Imię i Nazwisko, wydrukować do pdf.
Przykład poprawnego wypełniania i wydrukowania do PDF pobierz

W przypadku zgłoszenia do programu  wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu Benefit Systems: 

Pracownik (pdf)
Osoba Towarzysząca (pdf)
Dziecko (pdf)
Senior (pdf)

Zgłoszenia należy składać do 15 dnia miesiąca, natomiast karta jest wydawana od kolejnego miesiąca.

Rezygnację z uczestnictwa w programie należy zgłosić mailem na aders komisja@man.poznan.pl. Rezygnację należy zgłosić do 15 dnia miesiąca, ze skutkiem od kolejnego miesiąca. W przypadku zgłoszenia rezygnacji po tym terminie Benefit Systems nie jest zobowiązane do dezaktywacji karty i może naliczyć opłatę za kolejny okres rozliczeniowy. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie przez Pracownika, jednocześnie dezaktywowane są także karty Osoby Towarzyszącej oraz Dzieci.

Całkowity miesięczny koszt karnetu to 92 zł, a dofinansowanie zależne jest od zakwalifikowania do grupy dofinansowania zależnie od przychodu przypadającego na jedną osobę w gospodarstwie domowym.

Przychód na członka rodziny Kwota dofinansowania Koszt pracownika
Do 25.000 zł 35 zł 57 zł
25.000 zł - 50.000 zł 25 zł 67 zł
50.000 zł - 75 000 zł 15 zł 77 zł
powyżej 75 000 zł 5 zł 87 zł

Ponadto każda z osób uprawnionych może zgłosić do programu 1 osobę towarzyszącą (powyżej 15 lat) oraz troje dzieci do lat 15. Dostępne są dwa rodzaje kart dla dzieci: karta Multisport Kids (uprawniająca do wstępu na basen, ściankę wspinaczkową, zajęcia sztuki walki, szkoły tańca, groty solnej) lub karta uprawniająca do wstępu tylko na basen. Ceny kart są następujące:

 • Karta Multisport Plus dla osoby towarzyszącej dorosłej: 160,01 zł
 • Karta Multisport Plus Kids dla dziecka do lat 15: 89 zł
 • Karta Multisport Plus Dziecko tylko na basen dla dziecka do lat 15: 40 zł
 • Karta MultiSport Senior dla os. powyżej 60-ciu lat, raz dziennie, do 16stej: 49zł

Zgodnie z umową ICHB z Benefit Systems, Osobą Towarzyszącą może być najbliższy członek rodziny Pracownika, tj. małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowany w tej samej linii lub stopnium osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. Pokrewieństwo nie jest weryfikowane przy wydawaniu karty.

Osobom korzystającym z karnetów sportowych Multisport nie przysługuje refundacja biletów za miesiące, w których udzielono dofinansowania do karnetu.
Informacja dla doktorantów nieotrzymujących stypendium oraz emerytów
Wpłat za karnety multisport należy dokonywać na konto Instytutu:BGK Oddział w Poznaniu
51 1130 1088 0001 3144 8520 0001
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk
ul. Z. Noskowskiego 12/14
61-704 Poznań

Tytuł: Multisport - [miesiąc]

Pożyczki na cele mieszkaniowe

ICHB PAN udziela osobom uprawnionym do korzystania z ZFŚS pożyczek na cele mieszkaniowe: remont mieszkania, zakup/wykup mieszkania lub budowę domu lub lokalu mieszkalnego. Wnioski przyjmowane są co roku do 31 marca. Pożyczki udzielane są w maju. Osoba uprawniona może w danym czasie mieć tylko jedną pożyczkę.

 • formularz obliczania ilości odsetek (xlsx )
Skip to content