Zakład Biomolekularnego NMR

​dr Witold Andrałojć

dr Witold Andrałojć

Kierownik Zakładu

wandralojc@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew. ​1286

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. Zofia Gdaniec
profesor

dr Dorota Gudanis-Sobocińska
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Badania Zakładu koncentrują się wokół zagadnień związanych ze strukturą, funkcją i dynamiką biomolekuł, w szczególności kwasów nukleinowych. W badaniach wykorzystujemy głównie metody biomolekularnej spektroskopii NMR, wspieranej przez inne techniki biofizyczne i biochemiczne, takie jak np. spektroskopia UV i CD czy metody elektroforetyczne. Obecnie, główne tematy naszej działalności badawczej stanowią:

 • Analiza strukturalna i funkcjonalna strukturalnych hybryd RNA typu dupleks-kwadrupleks.
 • Projektowanie i synteza ligandów selektywnych względem kwadrupleksów RNA/DNA.
 • Badanie oddziaływań ligandów z oligonukleotydami RNA i DNA.
 • Badanie zdolności natywnych oraz modyfikowanych chemicznie cząsteczek RNA zbudowanych z powtórzeń trójnukleotydowych CGG, AGG i UGG do tworzenia struktur kwadrupleksów.
 • Badania strukturalne funkcjonalnych cząsteczek DNA, takich jak DNAzymy i apamery.
 • Analiza strukturalna modyfikowanych nukleozydów o wymuszonej konformacji.
Słowa kluczowe
 • spektroskopia NMR,
 • struktura i dynamika kwasów nukleinowych,
 • kwadrupleksy,
 • powtórzenia trójnukleotydowe CGG, AGG i UGG;
 • strukturalne hybrydy typu dupleks-kwadrupleks;
 • ligandy;
 • modyfikowane oligonukleotydy;
 • konformacja modyfikowanych nukleozydów;
 • DNAzymy;
 • aptamery DNA.

Projekty badawcze

 • Hybrydowe, dwufunkcyjne struktury RNA typu dupleks-kwadrupleks jako nowe narzędzie do wyciszania ekspresji genów; OPUS 7, UMO-2014/13/B/ST5/04144; 2015-2018.
 • Synteza i badania strukturalne oligonukleotydów o sekwencjach ramion antykodonów tRNA zawierających nowe modyfikowane nukleozydy: ct6A, ms2ct6A, ges2U; OPUS 13; konsorcjum z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej (lider).
 • Synteza oraz badania spektralne trójfunkcyjnych modyfikowanych oligonukleotydów antysensowych. Miniatura 1, DEC-2017/01/X/ST5/00589.
 • Synteza nowych 3,6,9-tripodstawionych pochodnych 9-H-karbazolu jako potencjalnych sond fluorescencyjnych do detekcji kwadrupleksów DNA i RNA, Miniatura 1, 2017/01/X/ST5/00577.
 • Badania strukturalne DNAzymów 8-17 i I-R2 metodami NMR, SONATA 14.
Skip to content