Zakład ​​Chemii Biopolimerów

dr hab. Marcin K. Chmielewski

dr hab. Marcin K. Chmielewski

Kierownik Zakładu

chmielewskimk@ibch.poznan.pl
tel. ​​wew.​ ​1257

Pracownicy naukowi

dr Stanisław Trzciński
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • Badania w obszarze chemicznej syntezy biopolimerów takich jak kwasy nukleinowe, peptydy, węglowodany, lipidy.
 • Zastosowanie oryginalnej reakcji termocyklizacji w szerokim aspekcie syntezy chemicznej.
 • Termolabilność jako narzędzie w projektowaniu grup ochronnych, nowej klasy znaczników fluorescencyjnych, nowych katalizatorów o aktywności termozależnej oraz w reakcji polimeryzacji.
 • Poznanie natury chemicznej badanych związków, określenie mechanizmu zachodzących procesów oraz otrzymanie nowych użytecznych materiałów o zastosowaniu w szeroko pojętej dziedzinie life sciences.
 • Analiza instrumentalna jakościowo-ilościowa z wykorzystaniem elektroforezy kapilarnej typu PVA, wysokosprawnej chromatografii kolumnowej HPLC z detektorami UV-Vis, fluorescencyjnym i korona.
Słowa kluczowe
 • grupy ochronne,
 • termolabilne grupy ochronne,
 • synteza kwasów nukleinowych,
 • DNA,
 • RNA,
 • modyfikacje,
 • termowrażliwość,
 • termolabilność,
 • cross-linking,
 • sieciowanie,
 • barwniki fluorescencyjne,
 • fluorescencja,
 • podczerwień,
 • FRET,
 • wygaszacz,
 • polimery,
 • biopoliery,
 • aptamery,
 • grupy funkcyjne,
 • nanostruktury,
 • nanourządzenia,
 • nanomaszyny,
 • kataliza,
 • podłoża stałe,
 • markery,
 • synteza wielkoskalowa,
 • polistyren,
 • HPLC,
 • Elektroforeza kapilarna,
 • PVA.

Projekty badawcze

 • Wysokowydajne podłoża do syntezy biocząsteczek na fazie stałej.NCBR – PBS
 • Regulated Assembly of Molecular Machines for DNA Repair: a Molecular Analysis Network (DNARepairMan) w ramach Programu Ramowego Wsparcia Badań i Innowacji Horyzont 2020,Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (ITN
Skip to content