Zakład ​​​​Neuroonkologii Molekularnej

dr hab. Katarzyna Rolle

dr hab. Katarzyna Rolle

Kierownik Zakładu


kbug@ibch.poznan.pl
tel. 618291860 biuro, 618291866 lab

Pracownicy naukowi

dr Julia Misiorek
adiunkt

dr Dariusz Wawrzyniak
adiunkt

mgr Julia Latowska-Łysiak
adiunkt

Działalność badawcza

Tematyka badawcza

Kompleksowe badania molekularnych podstaw rozwoju i progresji guzów mózgu, zwłaszcza glejaka wielopostaciowego (ang. glioblastoma multiforme, GBM). W obrębie zainteresowań zakładu znajdują się:

 • identyfikacja i charakterystyka kluczowych dla rozwoju nowotworu regulatorowych RNA (miRNA, lncRNA, circRNA) i ich znaczenie dla funkcjonowania komórek macierzystych nowotworu (ang. cancer stem cells), mogących potencjalnie wpływać na: nieograniczone podziały komórek, zdolność do tworzenia guzów wtórnych, odporność na stosowane chemioterapeutyki,
 • opisanie roli składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) w procesach związanych z przejściem nabłonkowo-mezenchymalnym, rozwojem przerzutów i opornością na leczenie,
 • identyfikacja cząsteczek RNA o potencjale diagnostycznym, prognostycznymi terapeutycznym.

W badaniach wykorzystujemy połączenie narzędzi biologii molekularnej, technik obrazowania in vivo oraz badań funkcjonalnych z wykorzystaniem materiału klinicznego, ludzkich linii komórek (w tym pierwotnych komórek nowotworowych izolowanych od pacjentów) oraz syngenicznych mysich modeli nowotworowych.

Słowa kluczowe
 • guzy mózgu,
 • glejak wielopostaciowy,
 • rozwój i progresja nowotworu,
 • komórki macierzyste nowotworu,
 • regulatorowe RNA,
 • koliste RNA,
 • mikro RNA,
 • macierz zewnątrzkomórkowa,
 • przejście nabłonkowo-mezenchymalne.

Projekty badawcze

 • Funkcjonalna interakcja pomiędzy kolistymi RNA (circRNA) a macierzą zewnątrzkomórkową (ECM)- znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu (GSC) oraz przejścia nabłonkowo-mezenchymalnego (EMT) w guzach mózgu. NCN – OPUS 13
 • Identyfikacja i charakterystyka nowych klas regulatorowych RNA w glejaku wielopostaciowym (GBM). Udział sno-miRNA oraz kolistych RNA (circRNA) w rozwoju i progresji GBM oraz ich znaczenie dla komórek macierzystych nowotworu. NCN – SONATA BIS 7
 • Katalityczne RNA jako narzędzia w biotechnologii mitochondriów ludzkich. NCN – PRELUDIUM 11
 • Nowe, wielozadaniowe nanocząstki w skojarzonej geno- i fototerapii. NCN – OPUS 11
Skip to content