Zakład ​​​​​Proteomiki Biomedycznej

dr hab. Magdalena Łuczak prof. ICHB PAN

dr hab. Magdalena Łuczak prof. ICHB PAN

Kierownik Zakładu


magdalu@ibch.poznan.pl
tel. 61 6653051, 61 6653049

Działalność badawcza

Tematyka badawcza
 • proteomiczne badania molekularnych podstaw rozwoju miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek,
 • analiza zależności stresu oksydacyjnego oraz przewlekłego stanu zapalnego w przewlekłej chorobie nerek oraz chorobie sercowo-naczyniowej,
 • identyfikacja białkowych biomarkerów odpowiedzi na chemioterapię,
 • badania mechanizmu oporności komórek nowotworowych

Szerokie spektrum podejść badawczych:

 • Analiza jakościowa białek metodami elektroforetycznym oraz z użyciem spektrometrii mas
 • Porównawcze analizy ilościowe białek metodami przesiewowymi opartymi o techniki sprzężone LC-MS/MS
 • Wykorzystanie immunotechnik oraz celowanych metod MS do walidacji wyników proteomicznych
 • Multiomiczna analiza funkcjonalna z użyciem narzędzi bioinformatycznych
Słowa kluczowe
 • proteomika ilościowa
 • spektrometria mas
 • przewlekła choroba nerek
 • choroba sercowo-naczyniowa
 • nowotwory układu krwiotwórczego

Projekty badawcze

 • Poszukiwanie molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek, okres realizacji.NCN – OPUS 10
 • Proteomiczna ocena komórki szpiczaka plazmocytowego celem określenia białek oraz szlaków sygnałowych zaangażowanych w nabytą oporność na inhibitory proteasomów, okres realizacji.NCN – OPUS
Skip to content